(Reset settings) None (Add to favorite locations)
°
°
( auto)
m
m
°C
mb
°
°
°
°
± °
± °
± °
  Beginning time Date (yyyy-mm-dd) Time zone Az.
Anti-Transit 00:19:17 2021-04-22, Thu +03 (+0300) 360.0°
Fajr -18.0° (±1.0°) 04:38:45 (04:34:07—04:43:21) 2021-04-22, Thu +03 (+0300) 68.5°
Shurūq/Sunrise (±1.0°) 05:56:02 (05:50:11—06:01:16) 2021-04-22, Thu +03 (+0300) 76.5°
al-Ḍaḥwa al‑Ṣughrā (Ḍuḥā) 4.5° 06:18:44 2021-04-22, Thu +03 (+0300) 78.5°
al-Ḍaḥwa al‑Kubrā 11:40:41 2021-04-22, Thu +03 (+0300) 133.2°
Istiwāʾ 12:19:01 2021-04-22, Thu +03 (+0300) 179.7°
Transit 12:19:11 2021-04-22, Thu +03 (+0300) 180.0°
Ẓuhr 12:19:21 2021-04-22, Thu +03 (+0300) 180.3°
ʿAṣr al-Mithl al‑Awwal 15:42:26 2021-04-22, Thu +03 (+0300) 268.0°
ʿAṣr al-Mithl al‑Thānī 16:50:59 2021-04-22, Thu +03 (+0300) 274.2°
Karāhah 4.5° 18:19:54 2021-04-22, Thu +03 (+0300) 281.6°
Maghrib/Sunset (±1.0°) 18:42:38 (18:37:24—18:48:30) 2021-04-22, Thu +03 (+0300) 283.7°
Ishtibāk al‑Nujūm -10.0° (±1.0°) 19:23:33 (19:19:03—19:28:04) 2021-04-22, Thu +03 (+0300) 287.7°
ʿIshāʾ -18.0° (±1.0°) 20:00:05 (19:55:28—20:04:43) 2021-04-22, Thu +03 (+0300) 291.8°
         
One-third sharʿī night 22:01:02 2021-04-22, Thu +03 (+0300) 311.8°
Half sharʿī night 23:40:14 2021-04-22, Thu +03 (+0300) 343.4°
Two-thirds sharʿī night 01:19:26 2021-04-23, Fri ! +03 (+0300) 25.0°
         
Seasonal/Muʿawwaj hour length Day: 1h 3m 53s, Night: 56m 3s
         
Local moon visibility
and phase
None
With optics
Difficult
Clear
2021-04-22, Thu +03 (+0300)
Local Hijrī date at sunset
Hilāl sighting model: Local, naked-eye, clear
10 Ramaḍān 1442 2021-04-22, Thu
Sunset (18:42:38)
+03 (+0300)
Moonrise 14:02:39 2021-04-22, Thu +03 (+0300) 72.2°
Moonset 03:17:48 2021-04-23, Fri ! +03 (+0300) 285.0°
Next lunar conjunction 21:59:44 2021-05-11, Tue ! +03 (+0300)
Previous lunar conjunction 05:30:47 2021-04-12, Mon ! +03 (+0300)
         
Artificial night sky brightness
Experimental
• Documentation: https://docs.muwaqqit.com