(Reset settings) None (Add to favorite locations)
°
°
( auto)
m
m
°C
mb
°
°
°
°
± °
± °
± °
  Beginning time Date (yyyy-mm-dd) Time zone Az.
Anti-Transit 00:12:50 2021-12-09, Thu +03 (+0300) 180.0°
Fajr -18.0° (±1.0°) 05:27:57 (05:23:26—05:32:28) 2021-12-09, Thu +03 (+0300) 108.1°
Shurūq/Sunrise (±1.0°) 06:47:01 (06:40:47—06:52:38) 2021-12-09, Thu +03 (+0300) 114.3°
al-Ḍaḥwa al‑Ṣughrā (Ḍuḥā) 4.5° 07:11:36 2021-12-09, Thu +03 (+0300) 116.6°
al-Ḍaḥwa al‑Kubrā 11:33:28 2021-12-09, Thu +03 (+0300) 167.1°
Istiwāʾ 12:12:14 2021-12-09, Thu +03 (+0300) 179.7°
Transit 12:13:03 2021-12-09, Thu +03 (+0300) 180.0°
Ẓuhr 12:13:52 2021-12-09, Thu +03 (+0300) 180.3°
ʿAṣr al-Mithl al‑Awwal 15:18:04 2021-12-09, Thu +03 (+0300) 228.2°
ʿAṣr al-Mithl al‑Thānī 16:03:27 2021-12-09, Thu +03 (+0300) 235.1°
Karāhah 4.5° 17:14:24 2021-12-09, Thu +03 (+0300) 243.4°
Maghrib/Sunset (±1.0°) 17:39:00 (17:33:23—17:45:14) 2021-12-09, Thu +03 (+0300) 245.7°
Ishtibāk al‑Nujūm -10.0° (±1.0°) 18:21:37 (18:17:01—18:26:13) 2021-12-09, Thu +03 (+0300) 249.2°
ʿIshāʾ -18.0° (±1.0°) 18:58:05 (18:53:33—19:02:36) 2021-12-09, Thu +03 (+0300) 251.8°
         
One-third sharʿī night 21:35:30 2021-12-09, Thu +03 (+0300) 260.1°
Half sharʿī night 23:33:45 2021-12-09, Thu +03 (+0300) 259.0°
Two-thirds sharʿī night 01:32:01 2021-12-10, Fri ! +03 (+0300) 98.3°
         
Seasonal/Muʿawwaj hour length Day: 54m 19s, Night: 1h 5m 43s
         
Local moon visibility
and phase
None
With optics
Difficult
Clear
2021-12-09, Thu +03 (+0300)
Local Hijrī date at sunset
Hilāl sighting model: Local, naked-eye, clear
5 Jumāda al-Ūlā 1443 2021-12-09, Thu
Sunset (17:39:00)
+03 (+0300)
Moonrise 11:38:56 2021-12-09, Thu +03 (+0300) 109.0°
Moonset 23:07:47 2021-12-09, Thu +03 (+0300) 253.4°
Next lunar conjunction 21:33:27 2022-01-02, Sun ! +03 (+0300)
Previous lunar conjunction 10:42:59 2021-12-04, Sat ! +03 (+0300)
         
Artificial night sky brightness
Experimental
• Documentation: https://docs.muwaqqit.com