Muwaqqit

An application to calculate comprehensive prayer times and astronomical data for Muslims. Mobile version. Go to the full site instead.

Location

(Reset all)

Settings

Results

 • Fajr -18.0° (±0.5°)
  05:07:32 (05:05:22—05:09:42)
  2019-03-24, Sun; +03 (+0300)
 • Sunrise (±0.5°)
  06:21:35 (06:18:50—06:24:11)
  2019-03-24, Sun; +03 (+0300)
 • Dahwa as-sughra (duha/ishraq) 4.5°
  06:43:45
  2019-03-24, Sun; +03 (+0300)
 • Dahwa al-kubra
  11:50:13
  2019-03-24, Sun; +03 (+0300)
 • Istiwa
  12:26:43
  2019-03-24, Sun; +03 (+0300)
 • Zohr
  12:27:27
  2019-03-24, Sun; +03 (+0300)
 • Asr mithl
  15:52:19
  2019-03-24, Sun; +03 (+0300)
 • Asr mithlain
  16:50:43
  2019-03-24, Sun; +03 (+0300)
 • Karaha 4.5°
  18:10:43
  2019-03-24, Sun; +03 (+0300)
 • Magrib/sunset (±0.5°)
  18:32:54 (18:30:18—18:35:40)
  2019-03-24, Sun; +03 (+0300)
 • Ishtibak un-nujum -10.0° (±0.5°)
  19:12:23 (19:10:13—19:14:32)
  2019-03-24, Sun; +03 (+0300)
 • Esha -18.0° (±0.5°)
  19:47:03 (19:44:52—19:49:13)
  2019-03-24, Sun; +03 (+0300)
 • 13 night (magrib to fajr)
  22:04:07
  2019-03-24, Sun; +03 (+0300)
 • 12 night (magrib to fajr)
  23:49:44
  2019-03-24, Sun; +03 (+0300)
 • 23 night (magrib to fajr)
  01:35:20
  2019-03-25, Mon*; +03 (+0300)
 • Local Hijri date at sunset
  17 Rajab 1440
  Sunset, 2019-03-24, Sun; +03 (+0300)
  Hilal sighting model: Local, naked-eye, clear