Muwaqqit

An application to calculate comprehensive prayer times and astronomical data for Muslims. Mobile version. Go to the full site instead.

Location

(Reset all)

Settings

Results

 • Fajr -18.0° (±0.5°)
  05:27:48 (05:25:33—05:30:04)
  2018-12-09, Sun; +03 (+0300)
 • Sunrise (±0.5°)
  06:46:52 (06:43:51—06:49:44)
  2018-12-09, Sun; +03 (+0300)
 • Dahwa as-sughra (duha/ishraq) 4.5°
  07:11:27
  2018-12-09, Sun; +03 (+0300)
 • Dahwa al-kubra
  11:33:23
  2018-12-09, Sun; +03 (+0300)
 • Istiwa
  12:12:08
  2018-12-09, Sun; +03 (+0300)
 • Zohr
  12:13:46
  2018-12-09, Sun; +03 (+0300)
 • Asr mithl
  15:18:00
  2018-12-09, Sun; +03 (+0300)
 • Asr mithlain
  16:03:24
  2018-12-09, Sun; +03 (+0300)
 • Karaha 4.5°
  17:14:22
  2018-12-09, Sun; +03 (+0300)
 • Magrib/sunset (±0.5°)
  17:38:57 (17:36:05—17:41:58)
  2018-12-09, Sun; +03 (+0300)
 • Ishtibak un-nujum -10.0° (±0.5°)
  18:21:33 (18:19:15—18:23:51)
  2018-12-09, Sun; +03 (+0300)
 • Esha -18.0° (±0.5°)
  18:58:01 (18:55:45—19:00:16)
  2018-12-09, Sun; +03 (+0300)
 • 13 night (magrib to fajr)
  21:35:25
  2018-12-09, Sun; +03 (+0300)
 • 12 night (magrib to fajr)
  23:33:40
  2018-12-09, Sun; +03 (+0300)
 • 23 night (magrib to fajr)
  01:31:54
  2018-12-10, Mon*; +03 (+0300)
 • Local Hijri date at sunset
  2 Rabiath-Thani 1440
  Sunset, 2018-12-09, Sun; +03 (+0300)
  Hilal sighting model: Local, naked-eye, clear